Faktoring niedoceniony i nieoceniony w przedsiębiorstwie

Faktoring nie jest pojęciem nowym w świecie biznesu, jednak nadal bardzo wielu polskich przedsiębiorców tak naprawdę nie wie, czym on jest i jakie korzyści niesie ze sobą. Na świecie faktoring to narzędzie bardzo często wykorzystywane w biznesie, które jest doskonałym rozwiązaniem dla firm zmagających się z niewypłacalnymi kontrahentami.

Ekspansja faktoringu

Faktoring na świecie to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się usług finansowych. W Polsce funkcjonuje on od niedawna, wzbudzając u przedsiębiorców dość ambiwalentne odczucia. Faktoring sprawdza się przede wszystkim w firmach, które zajmują się sprzedażą towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Z definicji

Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez podmiot świadczący faktoring (faktor) nieprzeterminowanych wierzytelności firm (faktorantów) przysługujących im ze strony kontrahentów (dłużnik faktoringowy) z tytułu dostaw i usług http://www.kuke-finance.pl/o-faktoringu/faktoring-definicja/, a także na świadczeniu na ich rzecz innych usług finansowych (m.in. inkaso należności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w odzyskaniu niezapłaconych należności, itd.).

Jak to działa?

Faktor nabywa wierzytelności danego przedsiębiorstwa, finansuje je oraz nimi zarządza. W wyniku takich działań przedsiębiorca otrzymuje należność bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży i udostępnieniu Faktorowi kopii faktur oraz innych niezbędnych dokumentów uwierzytelniających odbiór towaru http://www.kuke-finance.pl/. Po przesłaniu dokumentacji na konto Faktoranta jest przesyłana zaliczka, której wysokość jest zależy zazwyczaj od warunków zawartej umowy faktoringowej (może to być nawet 90 proc. kwoty faktury brutto), natomiast pozostała część należności, jako fundusz gwarancyjny, trafia do niego w momencie, gdy odbiorca towaru dokona płatności na konto Faktora. Jeżeli odbiorca towaru spóźnia się z uregulowaniem płatności Faktorant uzyskuje pomoc ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się u odbiorcy o uregulowanie należności.

Faktoring właściwy i niewłaściwy

W usłudze faktoringu wyróżnia się faktoring pełny (inaczej właściwy lub bez regresu) oraz niepełny (inaczej niewłaściwy lub z regresem). Podział ten jest uzależniony od zakresu oferowanych usług oraz formy płatności za nie http://www.kuke-finance.pl/o-faktoringu/rodzaje-faktoringu/faktoring-pelny-i-niepelny/. Z faktoringiem pełnym mamy do czynienia wówczas, gdy Faktor bierze na siebie całe ryzyko wynikające z wypłacalności dłużnika i na nim spoczywa dochodzenie zaległych należności w przypadku ich nieuregulowania. Jeżeli jednak Faktor nie bierze na siebie takiego zobowiązania, wówczas mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym.

Podstawowe zalety faktoringu

Faktoring znacząco poprawia bieżącą płynność finansową firmy i mogą z niego korzystać nawet małe firmy, które nie zawsze mogą liczyć na kredyt bankowy. Usługa faktoringu umożliwia przeniesienie całego ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta na Faktora, a także pozwala na znaczne wydłużenie terminu płatności nawet o 90 dni w przypadku sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach, które wykorzystują odroczone terminy płatności, szukają alternatywnego źródła finansowania swojej działalności oraz chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Comments (No)

Leave a Reply