Faktoring po polsku, czyli o co chodzi w nabywaniu wierzytelności przedsiębiorstw

Faktoring w Polsce jest stosowany już od blisko 20 lat i cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Jednak wielu polskich biznesmenów nadal do końca nie wie, czym tak naprawdę jest faktoring i w jaki sposób może on skutecznie usprawnić funkcjonowanie dzisiejszego przedsiębiorstwa. Postaramy się to zmienić.

Faktoring niepełny księgowanie

Faktoring w księgach rachunkowych

Na czym polega faktoring?

Najprościej rzecz ujmując, faktoring polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Przedsiębiorca po zrealizowaniu zamówienia na towar lub usługę, wystawia fakturę, a następnie wysyła ją do firmy faktoringowej. Ona z kolei, jako faktor, przekazuje przedsiębiorcy pełną lub częściową zapłatę w przeciągu doby. Nabywca dokonuje płatności do faktora w z góry określonym terminie. W ten sposób przedsiębiorstwo, korzystające z usług faktoringowych, jest w stanie zaoferować swoim partnerom biznesowym o wiele dłuższe terminy płatności i jednocześnie zminimalizować ryzyko zbyt długiego oczekiwania na środki finansowe do dnia wymagalności faktur.

Ryzyko niewypłacalności po stronie faktora

Usługa faktoringu polega nie tylko na nabywaniu wierzytelności przedsiębiorców przez faktora, ale również na przejęciu przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika, windykacji należności, a także na finansowaniu przez dyskonto. Faktoring w księgach rachunkowych jest więc specyficzną formą kredytowania należności handlowych, dzięki której przedsiębiorstwo może poprawić swoją aktualną płynność finansową oraz zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością kontrahentów.

3 plus 1

Wyróżnia się trzy główne rodzaje faktoringu pod względem stopnia odpowiedzialności faktora za ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

Pierwszym z nich jest faktoring pełny, nazywany również właściwym. Polega on na wykupieniu przez faktora wszystkich wierzytelności handlowych przedsiębiorcy, a także wzięcie na siebie całej odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika.

Drugim rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny w bilansie, zwany również faktoringiem niewłaściwym. Polega on na wykupie wierzytelności przedsiębiorcy jednak bez przejęcia odpowiedzialności za ewentualne niewypłacalności dłużnika. W sytuacji, gdy występuje brak spłaty długu, wierzytelność wraca z powrotem do przedsiębiorcy.

Trzeci rodzaj faktoringu, to faktoring mieszany. Łączy on w sobie faktoring niepełny księgowanie oraz faktoring pełny. Forma mieszana faktoringu polega na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika tylko w pewnym stopniu do granicznej kwoty wierzytelności. Przekroczenie tej wartości sprawia, że ryzyko spłaty wierzytelności spada na przedsiębiorcę.

Można również spotkać tzw. faktoring odwrotny księgowanie, nazywany również odwróconym. Rządzi się on typowymi zasadami towarzyszącymi faktoringowi, z tą różnicą, że nie dotyczy on należności, lecz zobowiązań. Zgodnie z faktoringiem odwróconym umowa jest podpisywana z dłużnikiem, nie zaś z przedsiębiorcą.

Faktoring coraz popularniejszy

Z badań przeprowadzonych w 2014 roku przez EFL Skaner MSP, wynika, że w tym okresie z faktoringu korzystało zaledwie 6 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Na szczęście, ta tendencja ulega zmianie i z roku na rok coraz więcej organizacji decyduje się na wprowadzenie w swoim biznesie usługi faktoringu.

Comments (No)

Leave a Reply